Do czego potrzebny jest protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów?

Dokument, który nazywa się protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów jest powszechnie stosowanym pismem. Jak sama nazwa wskazuje protokół przekazuje dokumenty między stronami, tak więc do jego podpisania potrzebne są obydwie strony umowy, dokument ten stwierdza i opisuje stan rzeczywisty. Bardzo istotne jest jednak to, aby protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów jak i informacje w nim zawarte odzwierciedlały stan faktyczny. Powodem jest fakt, że stanowi on poniekąd podstawę w rozliczaniu końcowym. Brak rzetelnych informacji lub zatajone pewne fakty mogą być przyczyną do późniejszych roszczeń. Istotne jest to przypadku prądu i gazu, spisując taki protokół powinniśmy sprawdzić jaki jest stan licznika w danym momencie. A wszystkie pozostałe różnice będą rozliczane pomiędzy stronami na zasadzie nadpłaty lub niedopłaty. Taki protokół spisuje się podczas przekazywania np. mieszkań lub pożyczonego samochodu. Jednak nie ma potrzeby sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, gdy w umowach sporządzonych wcześniej dochodzi do zmian mało istotnych, jak zmiana długości umowy.